treballsARVISA OBRES I PROJECTES som una empresa inscrita al Registre d’empreses amb Risc per Aminat (RERA) amb el núm. 33/AB/15 i amb un departament dedicat exclusivament a la retirada d’amiant, així com a la gestió de productes amb contingut d’amiant i desamiantats, format per personal qualificat.
Oferim les màximes garanties de seguretat respectant el medi ambient, responent amb un servei ràpid i eficaç i aplicant els canvis de normatives així com de les tècniques o gestions administratives necessàries. Podem realitzar qualsevol actuació mitjançant la manipulació i posterior trasllat als abocadors autoritzats per a aquesta finalitat.

Procediment d’actuació:
Presa de contacte I visita del lloc de treball per part del nostre personal.
Assessorament legal i tècnic.

Estudi i identificació dels possibles materials, en cas de confirmar la presència d’Amiant:

   • Valoració econòmica de la solució proposada.
   • Elaboració del pla de treball.
   • Presentació del pla de treball davant l’autoritat laboral competent.
   • Realització de les tasques pressupostades amb personal d’ARVISA qualificat i format.
   • En el transcurs de l’obra es realitza presa de mostres de la concentració de fibres en el ambient, i presa de mostra del ambient que respira directament el treballador per higienista industrial desplaçat a l’obra expressament.
   • Transport dels residus per part de transportista autoritzat per a gestió i dipòsit en abocador a la població de Castellolí, únic abocador autoritzat a Catalunya per a la recepció de MCA (Materials amb Contingut d’Amiant).
   • Anàlisi de les mostres recollides mentre es portava a terme l’obra per part de laboratori autoritzat.
   • Entrega al client/promotor de la còpia dels resultats dels anàlisi, així com del full de seguiment del transportista, segellat per el abocador, per tal de que en tot moment es pugui justificar la legalitat del procés que s’ha portat a terme en la manipulació dels nostres MCA.
   • Assessorament per part del nostre director envers la interpretació dels resultats del laboratori, així com de la traçabilitat que els nostres MCA han fet en tot moment, i si el client ho vol, complementació de l’enquesta de satisfacció.