confinadosEspais confinats són aquells amb obertures limitades i que no permeten una ventilació natural suficient, en els quals hi ha un risc elevat d’acumulació de contaminants tòxics o inflamables o de tenir una atmosfera deficient en oxigen i que no està concebuda per ser ocupada de forma continuada per un treballador.
Disposem de personal preparat i material adequat per dur a terme feines de construcció, pintura, reparació, inspecció,… en aquests espais (Pous, soterranis, clavegueram, cambres soterrades,…)

REHABILITACIÓ
Afrontem pràcticament qualsevol tipus de projecte de rehabilitació d’edificis, oficines , hotels, escoles, locals comercials, naus industrials,….

• Restauració i neteja de façanes
• Impermeabilització de terrats o cobertes
• Escales
• Reparació o reforç d’estructures.
• Reparació d’esquerdes i fissures
• Patis interiors
• Canalitzacions i baixants
• Instal·lacions.
• Treballs en alçada.
• Pintura

Procediment d’actuació:
• Presa de contacte I visita del lloc de treball per part del nostre personal.
• Assessorament legal i tècnic.
• Realització de pressupost detallat per partides d’actuació
• Realització de Projecte per part de professionals acreditats i col·legiats.
• Tramitació de permisos.